Ezana (Abreha): king Ezana the man who revolutionize Ethiopia 

Ezana (Abreha)

Abreha, also known as King Ezana, was a fourth-century c.e. king who converted to Christianity and subsequently established this faith as the